Yleiset ehdot

1. Üldsätted
1.1. Need kaupade ostu-müügi reeglid (edasi – Reeglid) Ostjale ning "Multiweb OÜ" (edasi – Müüja) on kohustuslik õigusdokument, millega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused, kaupade ostu-müügi, tasumise kaupade eest, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning kord, ka muud kaupade ostu-müügiga veebipoes emake.ee seotud sätted.
1.2. Internetipoe emake.ee kodulehel registreerudes nõustub ostja käesolevate tingimustega.
1.3. Müüjal on õigus reegleid millal tahes muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel.
1.4. Internetipoes emake.ee võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes:
1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;
1.4.2. 14–18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad disponeerivad oma tulusid iseseisvalt;
1.4.3. juriidilised isikud;
1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.
1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoesemake.eeregistreeruda ja kaupa osta.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine
2.1. Ostja ja müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku KINNITA.
2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on ostja poolt tellimusesse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.
2.3. Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse emake.ee andmebaasis.

3. Ostja õigused
3.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes internetipoes emake.ee kaupa.
3.2. Ostjal on õigus taganeda emake.ee-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast.
3.3 Ostjal ei ole taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:
3.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;
3.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida tarnija ei saa mõjutada;
3.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija spetsiifiliste iseärasuste kohaselt või mis on selgesti isikuga seotud või mida kauba laadi tõttu ei saa tagasi saata või mis võib kiiresti rikneda või aeguda;
3.3.4. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust
3.4. Ostja poolt, 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa olla kasutatud muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes kui kaup on rikkumata või selle välimus ei ole oluliselt muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.
3.5. Ostjal on teised käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

4. Müüja õigused
4.1. Kui ostja püüab mis tahes viisil kahjustada internetipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid 6. punktis loetletud ostja kohustusi, on müüjal õigus tühistada ostja registreering või muud moodi piirata tema võimalust kasutada internetipoodi emake.ee.
4.2. Kui ostja on valinud, et tasub kauba eest selle kättesaamisel sularahas, kuid ostjaga ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada, tühistatakse tellimus.

5. Ostja kohustused
5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates reeglites sätestatud korras vastu võtma.
5.2. Juhul kui ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.
5.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema internetipoodi emake.ee sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse . Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult teavitama emake.ee-d. emake.ee ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil internetipoe kasutamisel kuni emake.ee-d andmete kaotamisest teavitamise hetkeni ja võimaluseni internetipoe administraatoril muuta ostja sisselogimise andmeid. Sellisel juhul on emake.ee-l õigus pidada internetipoes tehtud tegude sooritajaks ostjat.
5.4. Internetipoe emake.ee ostjad kohustuvad kinni pidama käesolevatest reeglitest, muudest internetipoes selgelt äratoodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

6. Müüja kohustused
6.1 Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja muudes internetipoes emake.ee sätestatud tingimustes.
6.2. Müüja kohustub ostja soetatud kauba toimetama märgitud aadressil, lähtudes käesolevates reeglites sätestatud tingimustest.
6.3. Müüja kohustub austama ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.
6.4. Müüja ei vastuta kadude või viivituste eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest ning mida ei olnud võimalik ette näha.

7. Kauba hind
7.1. Kauba hind on internetipoes emake.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
7.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.

8. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine
8.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.
8.2.

Müüja vastutab kauba defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise ajal. Kui kliendile müüdud kaup ei vasta lepingutingimustele või sellel esinevad defektid juba kauba üleandmise ajal ning need ilmnevad kahe aasta jooksul pärast kliendile kauba  üleandmist, vastutab müüja kauba mittevastavuse eest.

8.3. Esimese kuue kuu jooksul pärast kauba üleandmist eeldatakse, et defekt oli olemas kauba üleandmise ajal.

8.3.1. Kui  ostetud kaubal on defekte, mille eest vastutab müüja, parandab  või asendab müüja sellise kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepingust tulenevad tasud.
8.4. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:
8.4.1. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustunud ega kandmisjälgedega, see peab olema originaalpakendis ja eseme küljes peavad olema kõik originaaletiketid.
8.4.2. toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi;
8.4.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis, kasutamata, pakitud korrektselt
8.4.4. tagastavat ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele;
8.4.5. Tagastatav kaup tuleb pakendada hoolikalt, vältimaks võimalikke transpordis tekkivaid vigastusi;
8.4.6. Taganemisõigus ei laiene, mille esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (s.h. pesu) ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud. Seoses sellega saab (s.h pesu) tagastus toimuda ainult punktides 8.4.1 ja 8.4.4 esimeses lauses välja toodud tingimustele.

8.4.7. Ostja tasub kauba tagastamisega seotud kulud, välja arvatud, kui tagastamise põhjuseks on asjaolu, et tagastatav toode ei vasta tellimusele või on defektne toode.

8.4.8. Ostja kohustub kauba tagastama 14 päeva jooksul pärast taganemise avalduse tegemist või tõendema, et andis sell  ajavahemikul vedajale kauba üle.
8.4.9. Kui ostja on valinud kauba tagastamiseks muu transpordiviisi kui müüja pakutav kõige odavam tavapärane transpordiviis, ei ole müüjal kohustust ostjale hüvitada summat, mis tavapärase transporditasu ületab.
8.4.10. Korrektselt tagastatud kaupade eest, mis on terved ja rikkumata originaalpakendis, müüja kannab ostjale ostusumma, transpordi kulud või kulutatud või emake.ee kupongid üle esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest tingimusel, et ostja on kauba teelepanekut tõendanud. Tagasimakseid ei teostata enne kõigi tagastatavate kaupade kättesaamist või, kui ostja esitab tõendi kauba tagastamise kohta.

9. Infovahetus
9.1. Müüja suhtleb ostjaga registreerimisvormis ostja märgitud e-posti aadressil, ostja võib aga kasutada kõiki internetipoe emake.ee kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.

10. Vastutus
10.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.
10.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoodi emake.ee sisseloginult.
10.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, peetakse teda samaks ostjaks.
10.4. Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et ostja ei ole müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.
10.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.

11. Müüja kasutatavad turundusvõtted
11.1. Müüja võib omal äranägemisel korraldada mitmesugust laadi kampaaniaid, millal tahes muuta nende tingimusi, neid lõpetada.
11.2. Müüja võib ostjatele anda virtuaalseid rahaühikuid, millega saab soetatava kauba eest tasuda vaid internetipoes emake.ee.
11.3. Kui ostja soetab kauba, mille eest ta on tasunud virtuaalse rahaga, ning kasutab käesolevate reeglite punktis 4.2. sätestatud kauba tagastamise õigust, arvutatakse tagastatava kauba eest ostjale tagasi makstavast summast maha ostmisel kasutatud virtuaalse raha summa.
11.4. Virtuaalseid rahaühikuid ei vahetata eurodeks.
11.5. Juhul kui tellitud kaupade väärtus on väiksem kui kupongi väärtus, siis tekkinud vahet ei tagastata.

12. Lõppsätted
12.1. emake.ee jätab endale õiguse käesolevad reeglid ja teised reeglitega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta informeerides sellest ostjat internetipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t.. sellest päevast alates, mil need sisestatakse internetipoe süsteemi.
12.2. Juhul kui ostja ei ole nõus reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on ostjal õigus nendest taganeda, tingimusel, et ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.
12.3. juhul kui ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.
12.4. Käesolevate reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.
12.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.
12.6.

12.6. Ostja saab veebipoe kohta kaebusi esitada e-posti teel, aadressil info@emake.ee kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Esitatud kaebusele vastab müüja samas vormis ning teavitab Ostjat  nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest, Vastus tarbijale saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

12.7. Kui ostjal  ja müüjal ei õnnestu vaidluses kokkuleppele jõuda, võib ostja pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole aadressil:  Endla tn 10A, 10122 Tallinn,  veebileht www.ttja.ee . antud veebilehel on ostja jaoks olemas tasuta vorm kaebuse esitamiseks.

12.8. Samuti on ostja õigus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidluste organite poole. Infot selle kohta saab veebilehelt http://www.consumer.ee/

12.9. Tarbijavaidluste ja tarbijakaitseotsustega mittenõustumisel on ostjal õigus pöörduda kohtu poole oma õiguste kaitseks, antud juhul lähtudes kohtualluvusest Viru Maakohtusse.

 

 

Oma tili Ostoskori Oma toivelista Viimeksi katsottu Vieritä ylös


Valtuutus

Unohditko salasanasi?